استان فارس – شیراز –بلوار چمران –کوچه 16 –پلاک 348

شماره تماس: 7266497-0713              09171246017       دکتر عرب زاده